Behandling av personuppgifter – information om Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) kallad GDPR.

Respektive bolag i Wiliam’s Hårstudio koncernen är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som respektive bolag hanterar i samband med de tjänster som William’s Hårstudio koncernen tillhandhåller våra kunder. Som kund måste du lämna personuppgifter till oss för att vi ska kunna utföra de tjänster du önskar.

För att säkerställa att vår verksamhet i alla delar överensstämmer med GDPR, som börjar gälla den 25 maj 2018, och för att våra kunder ska känna sig trygga och ha kontroll på de personuppgifter de lämnar till oss har vi uppdaterat våra villkor. Vi behandlar personuppgifterna för bokning av behandling och konsultation, för att kommunicera med våra kunder och för att utföra och administrera tjänster till våra kunder och för att tillvarata kundernas intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål.

Uppgifterna behandlas för att fullgöra det avtal du ingår med oss genom att beställa våra tjänster.

Personuppgifter som hanteras av bolag inom William’s Hårstudio koncernen gallras löpande och raderas när de inte längre behövs för vår verksamhet och för de ändamål de har insamlats. Om du begär att vi ska radera dina uppgifter kommer uppgifterna att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från bolag i William’s Hårstudio koncernen som du har lämnat personuppgifter till om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att begära att inte få utskick av nyheter, erbjudanden och marknadsinformation från Williams Hårstudio. Du kan då skicka en begäran till integritet@williamsharstudio.se

Du kan även kontakta oss på integritet@williamsharstudio.se om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Med vänliga hälsningar, Team Williams Hårstudio